Menu Sluiten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van De Plantenhal

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via deze website van De Plantenhal B.V., gevestigd te Rhoon, hierna te noemen De Plantenhal, zijn aangegaan. Deze voorwaarden zijn voorts van toepassing op elk contact tussen De Plantenhal en opdrachtgever, ongeacht welk communicatiemiddel er wordt gebruikt.

1.2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze voorwaarden.

1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze schriftelijk door De Plantenhal zijn overeengekomen. Bij het ontbreken van een dergelijke schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

1.4. De Plantenhal accepteert alleen de voorwaarden van derden indien en voorzover De Plantenhal (delen van) die voorwaarden uitdrukkelijk, daarom uitsluitend schriftelijk, heeft aanvaard met betrekking tot een bepaalde overeenkomst.

1.5. Aanvaarding als bedoeld in lid 4. is altijd eenmalig en geldt niet voor volgende transacties met bedoelde derde.

1.6. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan elke consument, elke natuurlijke persoon, elke rechtspersoon die met De Plantenhal een overeenkomst aangaat.

1.7. Onder artikel wordt in deze overeenkomst verstaan alle producten, zaken en goederen die onderwerp van een overeenkomst tussen De Plantenhal en opdrachtgever kunnen zijn en door of via De Plantenhal kunnen worden verkocht en geleverd.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Opgegeven prijzen zijn af magazijn van De Plantenhal, daarom exclusief verzendkosten, en zijn inclusief omzetbelasting en exclusief emballage.

2.2. Aan een opdrachtgever persoonlijk en schriftelijk afgegeven prijzen en productinformatie binden De Plantenhal alleen dan indien dit uitdrukkelijk in de aanbieding is vermeld en gedurende maximaal 14 dagen.

2.3. Alle overigens afgegeven prijzen en product informatie, zoals in de webwinkel en in brochures en catalogussen, wijzigen voortdurend en binden De Plantenhal daarom uitsluitend voorzover deze bij opdracht bevestigd worden door De Plantenhal.

2.4. Alle overige door De Plantenhal verschafte informatie, zoals tekeningen, afbeeldingen, drukwerk etc. zijn te goeder trouw en zo waarheidsgetrouw en volledig mogelijk verstrekt.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Overeenkomsten met De Plantenhal zijn pas bindend nadat deze door De Plantenhal schriftelijk zijn bevestigd.

3.2. De Plantenhal heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien naar oordeel van De Plantenhal opdrachtgever niet kredietwaardig blijkt te zijn.

3.3 De Plantenhal heeft voorts het recht om gemotiveerd een opdracht of aanvraag te weigeren of aan een levering bepaalde voorwaarden te verbinden. Levering uitsluitend aan personen van 16 jaar en ouder.

Artikel 4. Prijzen

4.1. Op alle overeenkomsten zijn de prijzen van toepassing die gelden op het tijdstip waarop de overeenkomsten zijn aangegaan.

4.2. Prijslijsten en reclame-uitingen binden De Plantenhal niet omdat zij voortdurend kunnen wijzigen.

4.3. De Plantenhal kan de prijzen van artikelen alleen dan verhogen nadat de overeenkomst is afgesloten indien dit het gevolg is van maatregelen die door de overheid zijn opgelegd. In dat geval heeft opdrachtgever het recht om af te zien van de koop.

Artikel 5. Levering

5.1. Door De Plantenhal afgegeven leveringstermijnen zijn naar beste weten opgegeven schattingen. De Plantenhal dient zich zorgvuldig in te spannen om de afgegeven leveringstermijnen te realiseren. Indien er door opdrachtgever bestelde artikelen (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen niet geleverd kunnen worden, ontvangt opdrachtgever hiervoor een gelijkwaardig of duurder artikel.

5.2 Levering vindt niet eerder plaats dan nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.3. Levering vindt alleen plaats op vertoning van de bijbehorende afhaalbon.

5.4. Als plaats van levering geldt het door opdrachtgever gekozen filiaal van De Plantenhal, welke staat vermeld op de afhaalbon.

5.5. Opdrachtgever is verandwoordelijk voor zijn of haar afhaalbon.

Artikel 6. Wijzigingen

6.1. De meerkosten van door opdrachtgever gewenste wijzigingen in een opdracht zijn voor rekening van opdrachtgever.

6.2. Gewenste wijzigingen dienen altijd schriftelijk aan De Plantenhal te worden doorgegeven.

6.3. De Plantenhal heeft het recht de wijzigingen te wijgeren en de levertijd te veranderen.

Artikel 7. Reclame

7.1. Opdrachtgever dient het geleverde zorgvuldig bij levering te inspecteren. Eventuele gebreken dienen voor het verlaten van de afhaalbalie te worden gemeld bij de Plantenhal. Indien dit niet geschiedt wordt opdrachtgever geacht in te stemmen met de staat waarin de order is geleverd.

Artikel 8. Garantie

8.1. De Plantenhal garandeert dat de geleverde goederen voldoen aan de normen die hiertoe door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld.

Artikel 9. Betaling

9.1. Betaling van artikelen dient steeds voor of bij levering te geschieden.

Artikel 10. Toepasselijk Recht en geschillen

10.1. Op alle overeenkomsten en transacties van De Plantenhal is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

10.2. Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.